Synthese van het veiligheidsrapport voor de oppervlaktebergingsinrichting van categorie A-afval te Dessel

Elise Vermariën, Eef Weetjens

Research outputpeer-review

2 Downloads (Pure)

Abstract

NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, is verantwoordelijk voor het beheer van het radioactieve afval in België, zodanig dat de bevolking en het milieu er te allen tijde doeltreffend tegen beschermd zijn. Een uitgangspunt voor het beheer van radioactief afval is dat de productie ervan wordt beperkt tot het praktisch haalbare minimum, zowel wat de activiteit als wat het volume ervan betreft. NIRAS waakt over de veiligheid door het beheer van het radioactieve afval te waarborgen op korte en op lange termijn. Berging is de laatste stap in het beheer van het radioactieve afval en bestaat erin het afval in een installatie te plaatsen zonder de bedoeling het terug te halen, zonder echter afbreuk te doen aan de mogelijkheid om, in voorkomend geval, over te gaan tot recuperatie van het afval. Met haar beslissing van 23 juni 2006 heeft de federale regering haar beleid inzake het langetermijnbeheer van categorie A-afval (i.e. laag- en middelactief kortlevend afval) vastgelegd: oppervlakteberging te Dessel, in overeenstemming met de keuze van de bergingslocatie en het voorontwerp door het partnerschap1 STORA en de gemeenteraad van Dessel. De regering vertrouwde de uitvoering van dit project toe aan NIRAS, die tevens de exploitant zal zijn van de oppervlaktebergingsinrichting van categorie A-afval te Dessel. Een bergingsinrichting voor radioactieve afvalstoffen is conform de vigerende wetgeving (artikelen 3 en 6 van het ARBIS2) onderworpen aan het vergunningsstelsel van nucleaire klasse I inrichtingen. Op 31 januari 2013 heeft NIRAS bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een aanvraag ingediend om een oprichtings- en exploitatievergunning te verkrijgen voor de oppervlaktebergingsinrichting te Dessel. Het FANC heeft bijkomende verduidelijkingen en aanvullingen gevraagd bij dit vergunningsaanvraagdossier. Op 4 februari 2019 heeft NIRAS het vervolledigde dossier overgemaakt aan het FANC, waardoor de vergunningsaanvraag verder kan worden behandeld. Conform artikel 6 van het ARBIS omvat het vergunningsaanvraagdossier onder andere een voorlopig veiligheidsverslag (hierna ‘veiligheidsrapport’ genoemd – zie §1.1) en een milieu-effectrapport (MER).
Original languageEnglish
PublisherNIRAS/ONDRAF
Number of pages262
StatePublished - 20 Aug 2019

Cite this